0 நான் ஆம் ஆத்மி :

சட்டத்தை கொண்டே சமூக மாற்றத்தை கட்டமைக்க முடியும் என்பதை நம்பும் ஒவ்வொருவரும் ஆம் ஆத்மி ஹிரோ தான் என்பதை வழியுறுத்தும் விதமாக  "நான் ஏன் ஆம் ஆத்மி" என்ற இந்த விளிப்புணர்வு பகுதி செயல்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி,  உங்கள் மனதில் பதிந்துள்ள மற்றும் "நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ஆம் ஆத்மி" பற்றிய கருத்துக்களை மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.#நான் ஆம் ஆத்மி